Arduino basic lession 02-

Arduino căn bản bài 02 – Arduino Basic Lession 02

Chào các bạn. Tuần trước mình đã biết cách làm sao để bật hoặc tắt một LED. Hôm nay mình sẽ làm sao để đọc trạng thái của một nút nhấn. Mình sẽ cắm các linh kiện của mình lên testboard để làm thí nghiệm, không cần đến hàn chì.

Với bài này các bạn sẽ biết cách sử dụng cấu trúc điều kiện “If…..else……”. Khai báo biến. Cách đặt tên cho một chân IO trên board arduino.

Nội dung bài này rất đơn giản:

If (nút được nhấn)
{
Thì đèn sáng
}
else
{
Ngược lại, đèn tắt
}

Các bạn cần chuẩn bị dụng cụ:
– 1 board Arduino UNO R3 hoặc Maker UNO
– 1 nút nhấn.
– 1 điện trở 1k (trong khoảng 560ohm – 10k là được).
– 3 dây cắm testboard.

Các bạn làm như trong clip mình làm nhé. Nếu có thắc mắc cứ nhắn tin mình sẽ giải thích.

Code Arduino Uno:

/*
 IoTLapChannel
 
 Arduino can ban bai 02: doc gia tri mot nut nhan va xuat ra LED

 Board Arduino Uno
 Nut nhan
 Dien tro 1k
 Day cam testboard
 
 https://www.facebook.com/IoT-Lab-channel-342884859452435/
*/

// Cac ban se khai bao cac ten chan nhap-xuat du lieu, cac loai bien tai day

//Loai bien  Ten bien =  Gia tri
 byte    nutnhan  =  7;    // minh khai bao "nutnhan" la so 7, sau nay cac ban muon lam gi voi so 7 thi co the thay bang "nutnhan".
 byte    trangthai =  1;    // minh khai bao bien nho tam thoi, de luu trang thai cua nut nhan sau khi minh doc trang thai cua nut nhan.
 

// cac loai bien thuong su dung (tham khao tren trang web https://www.arduino.cc/reference/en/)

 // bool:     chi luu 1 trong 2 gia tri: "true" hoac "false" (dung hoac sai).
 // byte:     luu gia tri so nguyen duong. tu 0 den 255.
 // int:      luu gia tri so nguyen am va duong. tu -32,768 den 32,767.
 // unsigned int: luu gia tri so nguyen duong. tu 0 den 65,535.
 // float:     luu gia tri so thap phan am va duong. tu -3.4028235x10^38 den 3.4028235x10^38
 // char:     luu gia tri chu cai va so, khi cac ban khai bao bien char, thi phan gia tri cua no luon duoc dat trong dau ngoac kep "" nha. char ten = "IoTLapChannel";

// Phan cai dat cho board
void setup() 
{
 // Khai bao cac chan tin hieu
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);    // Khai bao chan 13(LED_BUILTIN)la chan xuat tin hieu
 pinMode(nutnhan, INPUT);      // Khai bao chan "nutnhan"(7) la chan nhan tin hieu
}

// Chuong trinh chinh se duoc viet ben duoi
void loop() 
{
 trangthai = digitalRead(nutnhan);  // doc trang thai cua not nhan va luu vao bien "trangthai". neu nut duoc nhan "trangthai" = 0. neu nut khong nhan "trangthai" = 1.
 if (trangthai == 0)        // kiem tra, neu "trangthai" = 0 (nut duoc nhan) thi bat den
 {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // bat LED o chan so 13
 }
 else                // nguoc lai ("trangthai" = 1 nut khong duoc nhan) thi tat den
 {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // tat LED o chan so 13
 }
}

Link tải code: https://drive.google.com/open…

Viết một bình luận